Landstede Groep
CSE CSE

Verlof
en verzuim

Op het CSE worden verschillende regels gehanteerd voor het aanvragen van verlof, het indienen van topsportverlof en het ziek melden van een talent. Op deze pagina hebben we de belangrijkste regels rondom verlof en verzuim op het CSE gebundeld. Afwezigheid voor de duur van enkele lessen of ten hoogste een volledige dag moet vooraf aangevraagd worden. Voor langere afwezigheid dan één dag kan alleen de directie van het CSE toestemming verlenen. Vraag dit dan ook bij hen aan.

Op vakantie gaan buiten de schoolvakanties om is slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan. Ook mogen deze aanvullende vakanties nooit als verlenging van een reguliere vakantie worden gebruikt. Op het CSE wordt ongeoorloofd verzuim gemeld aan de leerplichtambtenaar.

Topsportverlof

Als het aangevraagde verlof een sportverlof is, zal de topsportcoördinator in overleg met de betrokken trainer(s) beslissen of dit verzoek kan worden ingewilligd. De regels voor topsportverlof vind je hier.

Ziekte

Als een talent ziek is, meldt de ouder of verzorger het talent altijd telefonisch (088 850 87 36) ziek. Het talent mag dit niet zelf doen. Meer informatie vind je hier.

Is uw kind weer beter? Dan graag doorgeven via dit formulier.

Verzuim

De verzuimcoördinator houdt samen met de leercoach het verzuim en ziekte rondom het talent in de gaten. Wanneer het verzuim zorgelijk is en gemaakte afspraken niet leiden tot verbetering zal eventueel de leerplicht ambtenaar worden ingeschakeld door de zorgcoördinator.

Wij hebben als CSE de verantwoordelijkheid en de verplichting verzuim bij te houden en te communiceren richting alle betrokkenen en relevante partijen. T.a.v. langdurige ziekte zullen wij indien nodig de GGD arts raadplegen en om advies vragen.